Dương lịch sang âm Âm lịch sang dương lịch
Dương lịch: 17/3/2018
Thứ bảy ngày 17 tháng 3 năm 2018
Âm lịch: 1/2/2018
Ngày Mậu Thân - Tháng Ất Mão - Năm Mậu Tuất
Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo