Dương lịch sang âm Âm lịch sang dương lịch
Dương lịch: 18/2/2019
Thứ Hai ngày 18 tháng 2 năm 2019
Âm lịch: 14/1/2019
Ngày Bính Tuất - Tháng Bính Dần - Năm Kỷ Hợi
Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo