Dương lịch sang âm Âm lịch sang dương lịch
Dương lịch: 23/9/2017
Thứ bảy ngày 23 tháng 9 năm 2017
Âm lịch: 4/8/2017
Ngày Quý Sửu - Tháng Kỷ Dậu - Năm Đinh Dậu
Là ngày: Câu Trần Hắc Đạo