Dương lịch sang âm Âm lịch sang dương lịch
Dương lịch: 25/2/2018
Chủ Nhật ngày 25 tháng 2 năm 2018
Âm lịch: 10/1/2018
Ngày Mậu Tý - Tháng Giáp Dần - Năm Mậu Tuất
Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo