Dương lịch sang âm Âm lịch sang dương lịch
Dương lịch: 16/10/2019
Thứ Tư ngày 16 tháng 10 năm 2019
Âm lịch: 18/9/2019
Ngày Bính Tuất - Tháng Giáp Tuất - Năm Kỷ Hợi
Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo