Dương lịch sang âm Âm lịch sang dương lịch
Dương lịch: 25/7/2017
Thứ Ba ngày 25 tháng 7 năm 2017
Âm lịch: 3/6/2017
Ngày Quý Sửu - Tháng Đinh Mùi - Năm Đinh Dậu
Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo