Dương lịch sang âm Âm lịch sang dương lịch
Dương lịch: 22/1/2018
Thứ Hai ngày 22 tháng 1 năm 2018
Âm lịch: 6/12/2017
Ngày Giáp Dần - Tháng Quý Sửu - Năm Đinh Dậu
Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo