Dương lịch sang âm Âm lịch sang dương lịch
Dương lịch: 19/4/2019
Thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2019
Âm lịch: 15/3/2019
Ngày Bính Tuất - Tháng Mậu Thìn - Năm Kỷ Hợi
Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo